REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SKRZYPCOWEGO
"MŁODY PAGANINI"
LEGNICA 26 - 28 KWIETNIA 2015

 1. Konkurs odbywać się będzie w dniach 26 - 28.04.2015 r. w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2. w Legnicy
 2. Organizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy.
 3. Konkurs jest dwuetapowy i przebiegać będzie w dwóch grupach wiekowych

  1. Grupa młodsza - skrzypkowie urodzeni po 31.12.1998 r.
  2. Grupa starsza - skrzypkowie urodzeni po 31.12.1995 r.

  I etap:

  1. DOWOLNY UTWÓR N.PAGANINIEGO LUB KAPRYS N.PAGANINIEGO
   (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego np. jednej części sonaty lub koncertu, wyjątek stanowi "La Campanella")
  2. UTWÓR DOWOLNY O CHARAKTERZE WIRTUOZOWSKIM
   DOWOLNEGO KOMPOZYTORA
   z towarzyszeniem fortepianu lub na skrzypce solo (wyklucza się wykonanie części utworu cyklicznego)
   - czas trwania I etapu nie powinien przekroczyć 20 min.

  II etap:

  1. I lub II i III CZĘŚĆ KONCERTU SKRZYPCOWEGO DOWOLNEGO KOMPOZYTORA

 4. Obowiązuje wykonanie utworów z pamięci.
 5. Występy uczestników będą oceniane przez jury składające się z wybitnych muzyków i pedagogów. Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 6. Jurorzy nie punktują swoich uczniów.
 7. Przesłuchania uczestników będą się odbywać publicznie w kolejności alfabetycznej, począwszy od kandydata wybranego drogą losowania w dniu 10.03.2015.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia godzinę przed planowanym występem. Czas występu może ulec zmianie do 30 minut.
 9. Jedynie zdobywcy czołowych miejsc oraz wyróźnienia w każdej grupie wiekowej otrzymują tytuł laureata Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego "Młody Paganini".
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnych nagrań w czasie trwania przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów
 11. Dla laureatów głównych miejsc przewidywane są nagrody pieniężne.
 12. Zgłoszenia kandydatów wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 28.02.2015 r. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.mlodypaganini.pl
 13. Wpisowe konkursu wynosi 150 zł. Należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego. W przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi.
  ZESPÓŁ SZKOL MUZYCZNYCH
  Ul. Chojnowska 2
  59-220 Legnica
  BZ WBK SA O/Legnica
  PL 47 1090 2066 0000 0001 0766 4973
  WBK PPLPP (SWIFT BIC)
  z dopiskiem - "Wpisowe Paganini"

 14. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.03.2015 wyłacznie drogą mailową. Proszę w zgłoszeniu wpisać aktualny adres mailowy. Zgłoszenia bez potwierdzenia wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
 15. Wpisowe podlega zwrotowi jedynie w przypadku jeśli konkurs nie odbędzie się bez względu na przyczynę. Zwrot wpisowego wyłącza inne roszczenia wynikające z faktu, iż konkurs nie odbył się.
 16. Harmonogram konkursu, wszelkie zmiany oraz aktualizacja informacji zamieszczana będzie na stronie www.mlodypaganini.pl
 17. Uczestnicy i akompaniatorzy sami pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
 18. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu zakończenia konkursu.
 19. Podczas rozdania nagród i koncertu laureatów wymagany jest strój galowy.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu zamieszczone będą na stronie www.mlodypaganini.pl
 21. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
- Alicja Dragan tel. 515 280 507, alicja.dragan(at)mlodypaganini.pl
- Sekretariat ZSM Legnica – tel. 76 85 65 466, 76 86 22 636

ZGŁOSZENIE

Proszę kliknąć by wysłać zgłoszenie

All rights reserved© 2008
admin